PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:
 
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 28. februára 2019
3. Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie  do 31. marca 2018 bankovým prevodom.
Bankové spojenie:
 
číslo účtu: 2911911197/1100
názov: Zuzana Vajduláková
          Hviezdoslavovo nám. 1681, 02601 Dolný Kubín
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX

Do správy pre prijímateľa uveďte meno súťažiaceho a kategóriu.

Repertoár na 23. Talenty pre Europu 2019

A. Sólová hra                                                                                                                                                                                      

Husle

1. kategória – rok narodenia 2009 a mladší

Jednokolová súťaž.

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2006 a mladší

I. kolo: Fritz Kreisler -  Sicilienne and Rigaudon in the Style of Francoeur

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  10 min.

3. kategória – rok narodenia 2003 a mladší

I. kolo: Niccolò Paganini - Cantabile, MS 109, op. 17

                Henryk Wieniawski - Etude - Caprice Op. 18, No. 4

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  12 min.

4th category – year of birth 1999 and younge

I. kolo: Eugène Ysaÿe - Mazurka No.3, op. 11

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

year of birth 1999 and younge

I. round: Henri  Vieuxtemps - Capriccio, Op.55

II. round: Optional repertoire lasting up to 12 min.

CELLO

1st category – year of birth 2009 and younger

A single round competition

Optional repertoire lasting up to 8 min.

2nd category – year of birth 2006 and younger

I. round: Daniel van Goens - Scherzo op.12

II. round: Optional repertoire lasting up to 8 min.

3rd category – year of birth 2003  and younger

I. round: J. Baptiste Bréval - Sonata op.12 No.5 G major – Adagio molto cantabile, Rondo

II. round: Optional repertoire lasting up to 12 min.

4th category –  year of birth 1999 and younger

I. round: Pietro Antonio Locatelli - Sonata D major Adagio, Minuetto - without repetition                    

II. round: Optional repertoire lasting up to 12 min.

B. Komorná hra

1st category – string duo, trio - year of birth 2003 and younger

Optional repertoire lasting up to 10 min.

2nd category – string duo, trio - year of birth 1999 and younger

Optional repertoire lasting up to 12 min.

1st category – string quartets - year of birth 2003 and younger

Optional repertoire lasting up to 10 min.

2nd category  – string quartets - year of birth 1997 and younger

Optional repertoire lasting up to 15 min.

 
číslo účtu: 2911911197/1100
názov: Zuzana Vajduláková
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením