Propozície

Podmienky zaradenia do súťaže:
 
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 28. februára 2018
3. Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie  do 31. marca 2018 bankovým prevodom.
Bankové spojenie:
číslo účtu: 2911911197/1100
názov: Zuzana Vajduláková
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno súťažiaceho a kategóriu.

 

Repertoár na 22. ročník súťaže:

A. Sólová hra

VIOLIN

1. kategória – rok narodenia 2008 a mladší

Jednokolová súťaž

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút

2. kategória – rok narodenia 2005 a mladší

I. kolo: J. H. Fiocco: Allegro

           F. Schubert de Dresden: L´abeille 

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória – rok narodenia 2002 a mladší

I. kolo: E. Elgar: Salut d´amour op.12

             Fr. Kreisler: Variations on a Theme by Corelli in the Style of Tartini

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

4. kategória – rok narodenia 1998 a mladší

I. kolo:  L. de Saint Lubin: Grand Caprice op.42 no.1

              O. Nováček: Perpetuum mobile        

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

VIOLA

rok narodenia 1998 a mladší

I. kolo: B. Campagnoli - Caprice No. 17 op. 22

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2008 a mladší

Jednokolová súťaž

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút

2. kategória – rok narodenia 2005 a mladší

Jednokolová súťaž

David Popper:  Gavotte No 2, Op. 23 in D Major

+ Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút                                                                             

3. kategória – rok narodenia 2002 a mladší

I. kolo: Carl Stamitz: Concerto No 2 in A Major – I. Mov.

II. kolo:  Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

4. kategória – rok narodenia 1998 a mladší

I. kolo: Giuseppe Valentini:  Sonata in E Major, Op. 8 – I., II.  Mov.

II. kolo:  Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

B. Komorná hra 

(bez klavírneho sprievodu)

I. kategória – Sláčikové duo, trio - rok nar. 2002 a mladší

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

II. kategória –  Sláčikové duo, trio - rok nar. 1998 a mladší

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

I. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 2002 a mladší

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

II. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 1995 a mladší

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 
Hodnotenie 
 
Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
poradie zoskupení na základe bodovania.
 
Ocenenia
 
A. Sólová hra
 
Hlavná cena – vecná cena, účinkovanie so symfonickým  orchestrom 
• Cena Art AIR Center – koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska husobná jeseň 2019
Cena Schola Arvenzis – štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2017  
Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska
I. miesto v kategtórii: vecná cena, po odporučení jury v r. 2019  vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska husobná jeseň 2019
II. miesto: vecná cena
III. miesto: vecná cena
IV. a ďalšie miesto: diplom
Cena pedagógovi
Cena korepetítorovi
Cena za interpretáciu skladby slovenského autora
Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia
 
B. Komorná hra
 
Hlavná cena v komornej hre – koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2019
I. miesto v kategtórii: diplom, vecná cena
 II. miesto v kategtórii: diplom, vecná cena
III. miesto: diplom, vecná cena
IV. a ďalšie miesto: diplom
Cena najlepšiemu zoskupeniu zo Slovenska
Cena Mikuláša Zmeškala najlepšiemu sláčikovému kvartetu
 
Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.
 

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením